• Vertrouwenspersoon
 • De vertrouwenspersoon is het geweten van de vereniging. Hij moet verzekerd zijn van het feit dat hij respect en aanzien binnen de vereniging bezit.

  De vertrouwenspersoon heeft vooral een belangrijke functie bij problemen bij de interpretatie van de afgesproken waarden en normen binnen de vereniging en bewaakt de sociale veiligheid binnen de vereniging.

  Hij begeleid individuele klachten die worden gemeld rondom het thema sociale veiligheid, waarbij het pesten en plagen én seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en discriminatie een zeer zorgvuldige behandeling vragen. Daarbij is hoor en wederhoor van essentieel belang om tot een verantwoord advies aan het bestuur te komen.

  Hij is intermediair bij conflicten die betrekking hebben op alle terreinen de sociale veiligheid en hij laat zich leiden door de afgesproken regels binnen de vereniging. Hij heeft daarbij een open oor en oog bij de gang van zaken rondom wedstrijden, trainingen en overige activiteiten binnen de vereniging.

  Hij is bemiddelaar bij verschil van mening over de afgesproken regels binnen de vereniging en geeft het bestuur, indien nodig, adviezen over aanpassing, verruiming of gewenste interpretatie van de regels.

  Hij informeert het bestuur over gemeld of geconstateerd wangedrag en geeft daarbij eventueel advies over de te nemen maatregelen.

  Hij ziet toe dat besluiten c.q. maatregelen rondom het thema sociale veiligheid op een correcte en transparante wijze worden afgehandeld.

  Hij onderhoudt het contact met collega's bij andere verenigingen en werkt optimaal mee aan uitwisseling van informatie en ervaringen.

  Het bestuur van MMC Weert heeft Rick Steijvers bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon van onze vereniging. Rick is 5 jaar voorzitter geweest en is nog steeds actief bij onze vereniging, zoals in de organisatie van de jaarlijkse Zeskamp.

  Een ieder die klachten heeft rondom het thema sociale veiligheid kan contact opnemen met Rick Steijvers. Telefoon: 06 41397650