• Bescherming persoonsgegevens (AVG)

  Privacy Policy MMC Weert

   

  MMC Weert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MMC Weert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Bestaande leden of verzorger(s) van minderjarige leden informeren we met onderstaande Privacy Policy over hoe wij de bescherming persoonsgegevens bij MMC Weert aanpakken.

  Nieuwe leden worden bij aanmelding expliciet hierop gewezen. Onze bestaande leden zijn in juni 2018 al geïnformeerd en iedereen is toen stilzwijgend akkoord gegaan.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als MMC Weert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een email aan secretaris@mmcweert.nl

  WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

  Uw persoonsgegevens worden door MMC Weert verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  ·         Voornaam

   

  ·         Voorletters

  ·         Tussenvoegsel

  ·         Achternaam

  ·         Adres

  ·         Postcode

  ·         Woonplaats

  ·         Land

  ·         E-mailadres

   

  ·         Telefoonnummers (vast en mobiel)

  ·         Geslacht

  ·         Geboortedatum

  ·         Nationaliteit

  ·         IBAN (rekening nummer voor de automatische incasso van de contributie)

  ·         Daar waar van toepassing een VOG verklaring

   

  Daarnaast kunnen wij teamfoto’s of foto’s van momenten uit wedstrijden en andere activiteiten gebruiken op onze website of andere manieren om de voetbalsport of MMC Weert te promoten.

  VERSTREKKING AAN DERDEN

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de ledenadministratie (KNVB : programma Sportlink).

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  MINDERJARIGEN

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  BEWAARTERMIJN

  MMC Weert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  BEVEILIGING

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens van U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens MMC Weert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons ledenadministratiesysteem (Sportlink);
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  KLACHTEN

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  VOETBAL TV

  MMC Weert is aangesloten bij VoetbalTV waardoor er via de VoetbalTV-app beelden te zien zijn van voetbalwedstrijden die op het hoofdveld van MMC Weert worden gespeeld. Er worden echter alleen maar opnames gemaakt van wedstrijden waarbij de leeftijd van de spelers 13 jaar of ouder is!

  VoetbalTV is een video platform voor het amateurvoetbal en een initiatief van Talpa en de KNVB waarbij met behulp van slimme camera’s volautomatische videoregistraties van voetbalwedstrijden worden gemaakt.

  Alle voetbal momenten zijn rechtstreeks te zien of later te bekijken via de VoetbalTV-app. Bekijk hier hoe de VoetbalTV-app werkt.

  Trainers kunnen analyses maken om het spel te verbeteren en spelers kunnen hun acties via de VoetbalTV-app vastleggen en delen met anderen. Bekijk hier hoe de analysetool van VoetbalTV werkt.

  De VoetbalTV App is voor iedereen te downloaden in de appstores. Met deze app is het mogelijk om live wedstrijden te kijken van je favoriete teams.

  MMC Weert heeft zorgvuldig nagedacht over hoe VoetbalTV past binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom geeft men op de accommodatie van MMC Weert op een duidelijke manier, via informatieborden, aan dat men gebruik maakt van VoetbalTV bij wedstrijden op het hoofdveld. Ook de initiatiefnemers (Talpa en de KNVB) hebben hierover goed nagedacht; wil je hierover meer weten bekijk dan op de website van VoetbalTV de “veelgestelde vragen”.

  AANPASSINGEN VAN DEZE POLICY

  Eventuele wijzigingen van onze Privacy Policy zullen worden aangekondigd op onze website.

   

  Datum update: 4 januari 2020